Privacybeleid

ENGLISH VERSION BELOW

EVC Advocaten heeft het grootste respect voor de privacy van zijn cliënten, potentiële cliënten, leveranciers, sollicitanten en de bezoekers van zijn website.

We verzoeken u vriendelijk om het privacybeleid van EVC Advocaten aandachtig te lezen om te begrijpen hoe we uw persoonlijke informatie verwerken en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.

Gelieve op te merken dat EVC Advocaten zich het recht voorbehoudt om dit privacybeleid van tijd tot tijd te veranderen. Daarom verzoeken we u om geregeld het privacybeleid te controleren via de link op onze webpagina.

1 Wie zijn we?

EVC Advocaten is de beheerder van alle persoonlijke informatie die het verwerkt inzake cliënten, potentiële cliënten, leveranciers, sollicitanten en bezoekers van zijn website.

Onze contactgegevens zijn:

EVC Advocaten
Léon Stynenstraat 70/0306
2000 Antwerpen
Tel: +32 3 241 05 41
e-mail: advocaten@evclaw.com

2 Welke categorieën van persoonlijke informatie verwerkt EVC Advocaten?

EVC Advocaten kan uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken tijdens zijn bedrijfsvoering, bijv. door middel van het gebruik van onze website, wanneer u ons contacteert of ons verzoekt om informatie, wanneer u onze diensten aangaat of als gevolg van uw relatie met ons als leverancier.

Met betrekking tot onze cliënten, verzamelen en verwerken we de volgende categorieën van persoonlijke informatie die we rechtstreeks verkrijgen van onze cliënten:

 • Basisinformatie, zoals uw naam (met inbegrip van prefix of titel), het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, uw titel of positie;
 • Contactinformatie (zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres);
 • Identificatie- en achtergrondinformatie als onderdeel van de instapprocedure voor cliënten, zoals verplicht door de relevante wetgeving, met inbegrip van antiwitwaswetgeving. Dit kan eveneens betrekking hebben op persoonlijke informatie die we niet enkel rechtstreeks van u verkrijgen, maar eveneens via derden bekomen;
 • Financiële informatie en account details (zoals een betaalgeschiedenis);
 • Informatie met betrekking tot of relevant voor de zaken waarin EVC Advocaten u juridische bijstand verleent;
 • Data met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen of met betrekking tot veiligheidsmaatregelen;
 • speciale categorieën van data, in de mate dat dit noodzakelijk is voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van de juridische eisen van onze cliënt.

EVC Advocaten heeft ook het recht om bijkomende informatie te verwerken die het ontvangt van andere bronnen (zoals openbare informatiebronnen).

Met betrekking tot potentiële cliënten, verwerkt EVC Advocaten de volgende informatie:

 • Basisinformatie, zoals uw naam (met inbegrip van prefix of titel), het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, uw titel of positie;
 • Contactinformatie (zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres);
 • Informatie met betrekking tot het interesseveld waar u belangstelling voor hebt getoond.

EVC Advocaten verwerkt de volgende informatie met betrekking tot zijn leveranciers:

 • Basisinformatie, zoals uw naam (met inbegrip van prefix of titel), het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, uw titel of positie;
 • Contactinformatie (zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres);
 • Informatie met betrekking tot de producten of diensten die u levert;
 • Financiële informatie, zoals bankgegevens.

Met betrekking tot sollicitanten, verwerken wij de volgende informatie:

 • Basisinformatie, zoals uw naam (met inbegrip van prefix of titel), het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, uw titel of positie;
 • Contactinformatie (zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres);
 • Curriculum vitae, bevattende persoonlijke informatie, academische achtergrond, voorgaande posities, taalvaardigheden, persoonlijke engagementen e.d.
 • Motivatiebrieven;
 • Academische gegevens.

Door middel van onze website, zal EVC Advocaten niet overgaan tot het verzamelen van uw persoonlijke informatie (bijv. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u vrijwillig kiest om dit aan te leveren (bijv. door te registreren voor een evenement of informatie verstrekt als onderdeel van een sollicitatie) of tenzij u uw toestemming hiertoe geeft.

3 Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonlijke informatie?

In het algemeen, verwerkt EVC Advocaten uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om te communiceren met u, met inbegrip van antwoorden op uw verzoeken;
 • Om onze diensten aan cliënten te verlenen en te verbeteren, met inbegrip van het behandelen van persoonlijke informatie van anderen in naam van onze cliënten;
 • Om onze diensten te promoten, met inbegrip van het toesturen van juridische evoluties, publicaties en details van evenementen;
 • Om de relatie met onze cliënten en leveranciers te kunnen beheren;
 • Om de veiligheid van onze kantoren en faciliteiten te kunnen garanderen;
 • Om onze wettelijke en administratieve verplichtingen te kunnen volbrengen;
 • Om onze wettelijke rechten te kunnen verdedigen;
 • Voor doeleinden van rekrutering en selectieactiviteiten, met inbegrip van evaluatie en beoordeling van sollicitanten;
 • Om een rekruteringspool op te bouwen.

We verkopen of promoten uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

EVC Advocaten zal de door u online verstrekte persoonlijke gegevens slechts verzamelen, gebruiken of mededelen voor de doeleinden zoals aan u geïnformeerd, tenzij de mededeling:

 • Een gebruik van de persoonlijke informatie uitmaakt dat slechts een bijkomend doel is dat rechtstreeks afhangt van het originele doel waarvoor de persoonlijke informatie verzameld werd;
 • Noodzakelijk is voor het vestigen of vrijwaren van een juridische eis of verweer;
 • Noodzakelijk is om fraude of illegale activiteiten te voorkomen.

Als een potentiële cliënt of een bezoeker van onze website, bent u niet verplicht om enige persoonlijke informatie te verstrekken. Indien u een cliënt of leverancier bent, is het aanleveren van bepaalde persoonlijke informatie wettelijk of contractueel verplicht (zo hebben wij bepaalde persoonlijke informatie nodig van cliënten om ons engagement te kunnen documenteren, te kunnen factureren en om te voldoen aan de verplichtingen van de antiwitwaswetgeving). Als u een sollicitant bent, is het verstrekken van bepaalde persoonlijke informatie een voorwaarde die noodzakelijk is om eventueel in een overeenkomst te kunnen treden.

4 Wat is de juridische basis voor ons gebruik van uw persoonlijke informatie?

EVC Advocaten verwerkt uw persoonlijke informatie op de volgende basis:

 1. Het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract. We verwerken persoonlijke informatie voorafgaandelijk aan het sluiten van een overeenkomst, bijv. om pitches te kunnen voorbereiden, en we verwerken persoonlijke informatie om ons in staat te stellen om onze diensten te kunnen verlenen en om onze normale bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen.
 2. Het verwerken is noodzakelijk voor de legitieme doeleinden, nagestreefd door EVC Advocaten. EVC Advocaten baseert de verwerking van persoonlijke informatie op zijn legitieme doel om zijn diensten en marktpositie te kunnen verbeteren en verder ontplooien, bijv. door te communiceren met zijn cliënten en door hen te voorzien van marketinginformatie, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en updates m.b.t. de ontwikkelingen binnen EVC Advocaten.
 3. Het volbrengen van wettelijke en administratieve verplichtingen waar EVC Advocaten aan onderworpen is.
 4. Uw toestemming.

5 Met wie delen we uw persoonlijke informatie?

EVC Advocaten deelt uw persoonlijke informatie enkel met derden in de mate dat dit noodzakelijk is of verband houdt met de geleverde diensten:

 • Dienstverleners die diensten verstrekken voor rekening van EVC Advocaten en zakenpartners die ondersteuning verzorgen, zoals onze IT-provider, onze accountant en andere professionele dienstverleners waarmee wij samenwerken in specifieke materies;
 • Leveranciers waaraan wij zekere ondersteunde diensten uitbesteden, zoals tekstbewerking, vertaling en het maken van fotokopieën;
 • Derden die betrokken zijn bij het verloop van de diensten die wij verstrekken aan cliënten, zoals lokale raadslieden, arbiters, specialisten in bepaalde deelaspecten van het recht, tegenpartijen en/of hun juridische raadslieden, deurwaarders en technologische dienstverleners zoals dataroombeheerders;
 • Derden die betrokken zijn bij het opzetten of organiseren van evenementen of seminaries;
 • Toezichthouders, rechtbanken, tribunalen, overheids- of administratieve autoriteiten.

EVC Advocaten gebruikt sociale mediasites zoals Facebook en LinkedIn. Indien u gebruik maakt van deze diensten, dient u hun privacybeleid na te kijken voor meer informatie omtrent de manier waarop zij omgaan met uw persoonlijke informatie.

Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden, noch stellen wij dit op enige manier commercieel ter beschikking aan derden.

EVC Advocaten is een onafhankelijk Belgisch advocatenkantoor met kantoor te Antwerpen. In principe verwerken we enkel persoonlijke informatie binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Mocht het nodig zijn om persoonlijke informatie over te dragen aan ontvangers gelokaliseerd in landen buiten de EER, dan is het mogelijk dat deze landen onvoldoende bescherming bieden aan persoonlijke informatie. EVC Advocaten zal in dat geval toereikende stappen ondernemen om te garanderen dat persoonlijke informatie beschermd blijft in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

6 Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie?

EVC Advocaten zal uw persoonlijke informatie voor de vermelde doeleinden niet langer bewaren dan noodzakelijk, rekening houdende met wettelijke en administratieve verplichtingen om de informatie gedurende een minimale periode te bewaren, verjaringstermijnen, goede handelspraktijken en EVC Advocaten zijn zakelijke doelstellingen. Wanneer de persoonlijke informatie die we verzameld hebben, niet langer nodig is, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Persoonlijke informatie met betrekking tot onze cliënten zal bewaard worden gedurende vijf jaar vanaf onze laatste interactie met de cliënt, maar kan alsnog bewaard worden voor een langere periode, mocht dit nodig zijn voor het volbrengen van administratieve verplichtingen of inzake onze professionele aansprakelijkheid.

Met betrekking tot sollicitanten zal de persoonlijke informatie behouden worden voor een periode van twee jaar, mocht de kandidaat niet weerhouden worden.

Met betrekking tot leveranciers, kan de persoonlijke informatie bewaard worden voor een maximale periode van tien jaar vanaf het stopzetten van de samenwerking.

7 Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

EVC Advocaten gebruikt een assortiment van technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie veilig te stellen. We hebben adequate praktijken inzake gegevensverzameling en -verwerking en veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, aanpassing, mededeling of vernietiging.

8 Wat zijn uw rechten als data subject en hoe kan u ze uitoefenen?

Als data subject, hebt u de volgende rechten:

Recht op toegang

U hebt het recht om details te vragen m.b.t. de informatie die wij over u aanhouden en hoe we deze informatie verwerken.

Recht op rechtzetting / recht op schrapping / recht op beperking van verwerking / recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om uw persoonlijke informatie te laten rechtzetten of verwijderen, om onze verwerking van die informatie te beperken of om de ongeoorloofde overdracht van uw persoonlijke informatie aan een derde te stoppen en, in sommige omstandigheden, het recht om uw persoonlijke informatie te laten overdragen aan een andere organisatie.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen m.b.t. de verwerking door EVC Advocaten van uw persoonlijke informatie bij de lokale toezichthouder. De Belgisch Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (sedert 25 mei 2018 de ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’) kan gecontacteerd worden per gewone post (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België), per telefoon (32 (0)2 274 48 00), per fax (32 (0)2 274 48 35) of per e-mail (commission@privacycommission.be).

Recht om bezwaar te uiten / recht om toestemming in te trekken

Indien u bezwaar uit tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, of indien u uw toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking en u later ervoor kiest om deze in te trekken, dan zullen wij deze keuze respecteren in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Ten allen tijde hebt u het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie voor doeleinden van directe marketing.

Verzoeken met betrekking tot de toegang, verbetering, verwijdering of overdracht van uw persoonlijke informatie of een verzoek m.b.t. het intrekken van uw toestemming of een bezwaar aangaande de verwerking van uw persoonlijke informatie kunnen opgestuurd worden naar advocaten@evclaw.com of per gewone post naar het adres zoals hieronder vermeld. Gelieve op te merken dat EVC Advocaten uw verzoek niet kan verwerken zonder bewijs van uw identiteit.

De voormelde rechten kunnen enkel van toepassing zijn in bepaalde situaties en kunnen het voorwerp zijn van zekere voorwaarden, vrijstellingen of uitzonderingen, zoals vermeld in de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Mocht u nog verdere vragen of klachten hebben omtrent de verwerking van uw persoonlijke informatie, over EVC Advocaten of over dit privacybeleid, gelieve ons dan te contacteren:

EVC Advocaten
Léon Stynenstraat 70/0306
2000 Antwerpen
Tel: +32 3 241 05 41
e-mail: advocaten@evclaw.com

9 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bewaard worden op uw toestel door het bezoeken van websites. Onze website gebruikt cookies om u en uw voorkeuren te onthouden, zoals uw taalvoorkeur. Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een online analytisch instrument dat het gebruik van de website bijhoudt en rapporteert, ten einde haar te kunnen verbeteren. De informatie wordt verzameld door de cookies, zoals het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s en de duurtijd van een bezoek aan de website. De informatie wordt samengevoegd en is daardoor anoniem.

Wij maken ook gebruik van software die een cookie plaatst op uw toestel, ten einde te kunnen nagaan of u de e-mails die wij u toesturen leest, klikt op de links die wij hierin verwerken en of en hoe u onze website bezoekt nadat u op deze link geklikt hebt (zowel onmiddellijke als latere bezoeken). Deze activiteit wordt opgeslagen op basis van uw e-mailadres.

De meeste internetbrowsers aanvaarden automatisch cookies. U kan het gebruik van cookies weigeren of uw toestemming ten allen tijde intrekken door de nodige instellingen te selecteren in uw browser. Gelieve op te merken dat het verwijderen van cookies het gebruik en uw ervaring van onze website kan beïnvloeden.

Door verder te gaan naar onze website zonder uw privacy instellingen aan te passen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Om meer te weten te komen over cookies, met inbegrip van het beheer en de verwijdering ervan, bezoek www.allaboutcookies.org.

Privacy Policy

EVC Advocaten highly regards the privacy of its clients, prospective clients, suppliers, job applicants and visitors to its website.

Please read EVC Advocaten’ privacy policy carefully to understand how we process your personal data and the rights you have in relation to this data.

Note that EVC Advocaten reserves the right to change this privacy policy from time to time. Please check the privacy policy frequently via the link on the homepage of our website.

1 Who are we?

EVC Advocaten is the controller of all personal data it processes about its clients, prospective clients, suppliers, job applicants and website visitors.

Our contact details are:

EVC Advocaten
Léon Stynenstraat 70/0306
2000 Antwerp
Tel: +32 3 241 05 41
e-mail: advocaten@evclaw.com

2 What categories of personal information does EVC Advocaten process?

EVC Advocaten may collect and process personal data about you in the course of our business, including through your use of our website, when you contact or request information from us, when you engage our services or as a result of your relationship with us as a supplier.

With regard to our clients, we collect and process the following categories of personal data we receive directly from our clients:

 • Basic information, such as your name (including name prefix or title), the company you work for, your title or position;
 • Contact information (such as name, address, telephone number and/or e-mail address);
 • Identification and background information as part of our client intake procedure, as required by the relevant legislation, including anti-money laundering legislation. This may possibly include personal data which we do not only directly obtain from you, but also through third party sources.
 • Financial information and account details (such as payment history)
 • Information related or relevant to the matters EVC Advocaten provides you legal assistance with;
 • Data relating to criminal convictions and offences or related security measures
 • Special categories of data, insofar required for the establishment, exercise or defence of legal claims on behalf of our client.

EVC Advocaten may also process additional information received from other sources (such as publicly available information sources).

Regarding prospects, EVC Advocaten processes the following information:

 • Basic information, such as your name (including name prefix or title), the company you work for, your title or position;
 • Contact information (e.g. name, address, telephone number and/or e-mail address);
 • Information related to the area of interest you have shown interest in.

EVC Advocaten processes the following information concerning its suppliers:

 • Basic information, such as your name (including name prefix or title), the company you work for, your title or position;
 • Contact information (e.g. name, address, telephone number and/or e-mail address);
 • Information regarding the products or services you provide;
 • Financial information, such as bank account information.

Regarding job applicants, we process the following information:

 • Basic information, such as your name (including name prefix or title), the company you work for, your title or position;
 • Contact information (e.g. name, address, telephone number and/or e-mail address);
 • Curriculum vitae, containing information such as personal information, academic history, previously held positions, language skills, personal commitments etc.
 • Motivation letters;
 • Academic records.

Through our website, EVC Advocaten will not collect any personal data about you (e.g. your name, address, telephone number or e-mail address), unless you voluntarily choose to provide us with it (for example by registering for an event, information given as part of job application), or provide your consent.

3 for what purposes do we process your personal data?

In general, EVC Advocaten processes your personal data for the following purposes:

 • To communicate with you, including replying to your requests;
 • To provide and improve our services to our clients, including handling the personal information of others on behalf of our clients
 • To promote our services, including sending legal updates, publications and details of events;
 • To manage and administer our relationship with our clients and our suppliers;
 • To ensure the security of our offices and facilities;
 • To fulfil our legal and regulatory obligations;
 • To defend our legal rights;
 • For the purposes of recruitment and selection activities, including the evaluation and assessment of job applicants;
 • To build a recruitment pool

We do not sell or market your personal data to third parties.

EVC Advocaten will collect, use or disclose personal data supplied by you online, only for the purposes disclosed to you, unless the disclosure:

 • Is a use of the personal data for any additional purpose that is directly related to the original purpose for which the personal data was collected;
 • Is necessary to establish or preserve a legal claim or defence;
 • Is necessary to prevent fraud or other illegal activities.

As a prospective client or a visitor of our website, you are not obliged to provide any personal data to us. If you are a client or a supplier, the provision of certain personal data is a statutory or contractual requirement (e.g., we need certain personal data of clients in order to document our engagement, for billing purposes and to comply with anti-money-laundering obligations). If you are a job applicant, the provision of certain personal data is a requirement necessary to entering into a possible contract.

4 What are the legal bases for our use of your personal data?

EVC Advocaten processes your personal data on the following bases:

 1. The processing is necessary for the performance of a contract. We process personal data prior to entering into a contract, for example to allow us to prepare pitches, and we process personal to enable us to provide our services and in the normal course of our business.
 2. The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by EVC Advocaten. EVC Advocaten bases processing of personal data on its legitimate interest to improve and further develop the services it renders and its position in the market, for example, to communicate with its clients and to provide them with marketing information, such as newsletters, invitation to events, updates on developments within EVC Advocaten.
 3. Compliance with legal and regulatory obligations to which EVC Advocaten is subject.
 4. Your consent.

5 Who do we share your personal data with?

EVC Advocaten only shares personal data with third parties, insofar this is necessary or related to the provision of the services rendered:

 • Service providers who perform services on behalf of EVC Advocaten and business partners who provide support, such as our IT service provider, our accountant, other professional advisors we may collaborate with in specific matters;
 • Suppliers to whom we outsource certain support services such as word processing, translation and photocopying;
 • Third parties engaged in the course of the services we provide to clients, such as local counsel, arbitrators, counsel specialized in particular areas of law, opposing parties and/or their legal counsel, bailiffs, technology service providers like data room management services;
 • Third parties involved in hosting or organising events or seminars;
 • Regulatory authorities, courts, tribunals, government.

EVC Advocaten uses social media sites such as Facebook and LinkedIn. If you use these services, you should review their privacy policy for more information on how they deal with your personal information.

We do not sell, rent or otherwise make personal information commercially available to any third party.

EVC Advocaten is a Belgian independent law firm with office in Antwerp. In principle, we only process personal within the European Economic Area.

Should we need to transfer personal data to recipients located in countries outside the European Economic Area (EEA), this may be to recipients established in countries which do not offer adequate protection of personal data, EVC Advocaten will implement appropriate measures to ensure that all personal data remains protected and secure in accordance with applicable data protection laws.

6 How long do we store your personal data?

EVC Advocaten will not store your personal data for the stated purpose for longer than necessary, taking into account legal and regulatory requirements to retain the information for a minimum period, prescription periods, good practice and EVC Advocaten’ business purposes. When the personal information we collect is no longer required, we will destroy or delete it in a secure manner.

Personal data concerning our clients will be retained for five years from the date of our last interaction with the client, but may be retained for a longer period of time if necessary for compliance with regulatory obligations or in relation to our professional liability.

For job applicants, the personal data will only be retained for a period of two years should the candidate not be successful.

For suppliers, personal data may be stored for a period of maximum ten years after termination of our relationship.

7 How do we protect your personal data?

EVC Advocaten uses a variety of technical and organisational measures to help protect personal data. We have implemented appropriate data collection and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of any personal data.

8 What are your rights as a data subject and how can you exercise them?

As a data subject, you have the following rights:

Right of access

You are entitled to request details of the information we hold about you and how we process it.

Right to rectification / right to erasure / right to restriction of processing / right to data portability

You have a right to have your personal data rectified or deleted, to restrict our processing of that information, to stop unauthorized transfers of your personal data to a third party and, in some circumstances, to have personal data relating to you transferred to another organization.

Right to lodge a complaint

You have the right to lodge a complaint in relation EVC Advocaten! processing of your personal data with a local supervisory authority. The Belgian Commission for the Protection of Privacy (as of 25 May 2018, the ‘Data Protection Authority’) can be contacted by regular mail at Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Belgium, by telephone at +32 (0)2 274 48 00, by facsimile at +32 (0)2 274 48 35 and by email at commission@privacycommission.be.

Right to object / right to withdraw consent

If you object to the processing of your personal data, or if you have provided your consent to processing and you later choose to withdraw it, we will respect that choice in accordance with our legal obligations. At all times, you have the right to object to the processing of your personal data for direct marketing purposes.

Requests for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or requests for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data can be sent to advocaten@evclaw.com or by regular mail to the address mentioned below. Please note that EVC Advocaten cannot process your request without proof of your identity.

The aforementioned rights may be applicable in certain circumstances only and may be subject to certain conditions, exemptions or exceptions as set out in applicable data protection legislation.

If you have any further questions or complaints about the processing of your personal data, about EVC Advocaten or about this privacy policy please contact us:

EVC Advocaten
Léon Stynenstraat 70/0306
2000 Antwerp
Tel: +32 3 241 05 41
e-mail: advocaten@evclaw.com

9 Cookies

Cookies are small text files that are stored on your device by websites you visit. Our website uses cookies to remember you and your preferences, such as your language preference. Our website also uses Google Analytics, a web-based analytics tool that tracks and reports on the way the website is used to help us to improve it. The information that the cookies collect, such as the number of visitors to the site, the pages visited and the length of time spent on the site, is aggregated and therefore anonymous.

We also use software that places a cookie on your device to understand whether you read the emails that we send to you, click on the links to the information that we include in them and whether and how you visit our website after you click on that link (immediately and on future visits). It records this activity against your email address.

Most browsers are initially set up to accept cookies. You may refuse the use of cookies or withdraw your consent at any time by selecting the appropriate settings on your browser. Please note that removal of the cookies may affect your use and experience of our website.

By continuing to use our site without changing your privacy settings, you are agreeing to our use of cookies. To find out more about cookies, including how to manage and delete them, visit www.allaboutcookies.org.