Ook de Orde van Vlaamse Balies is zich terdege bewust van de bestendige evoluties binnen het recht. Ook vandaar de gecontroleerde verplichting van de advocaat zich te onderwerpen aan bijscholing. Nieuwe of aanvullende wetgeving, evolutie in rechtspraak, opinies van gezaghebbende auteurs, maken die bijscholing voor de praktijkjurist tot een noodzaak, maar voor de dagdagelijkse praktijk volstaat dit niet.

Het IT-platform van ons bureau is ingesteld op meerdere algemene en bijzondere databanken die moeten toelaten in de beoefende rechtsdomeinen en bij ieder dossier onmiddellijk rekening te houden met de geëvolueerde stand van zaken. Daaruit afgeleide bronvermelding laat toe ook de rechtbank met gezag te confronteren met nieuwe inzichten en bij verstrekte adviezen rekening te houden met te verwachten evoluties. De toegankelijkheid tot deze informatiebronnen is voor het bureau een kost als prijs voor een accurate dienstverlening.

Praktijkgebieden

Zoals u weet is de Belgische en internationale wetgeving uiterst uitgebreid en wijzigt zij voortdurend.

Daarbij kan je het recht niet in stukjes hakken. Iedere advocaat ondervindt dat hij binnen zijn voorkeurmateries geconfronteerd wordt met materies van aanverwante specialisaties.

Vandaar het nut van een algemene opleiding en het engagement van iedere advocaat in ons bureau minstens twee voorkeurmateries te volgen. Zo overlappen we elkaar en provoceren we onderling overleg. En de adviezen van de oudere advocaten overkoepelen de problematiek.

En er is meer. Als lid van Avolink met advocatenkantoren in iedere provincie, hebben we een gedegen samenwerkingsverband met deze advocaten in hun diverse specialiteiten en een  wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaringen en consult.

Natuurlijk zijn we ook een onderneming met financiële belangen. En werken we niet kosteloos. Maar we zijn geen avonturiers. Nieuwe zaken veronderstellen een oriënterend gesprek waarbij we samen onderzoeken of de opdracht door ons kan worden aanvaard en bespreken we daarbij de voorwaarden

En uiteraard wordt dit niet in rekening gebracht. Zo bouwen we aan goede relaties.

Verkeersrecht

Is meer dan een parkeerovertreding of voorrang van rechts.  Inzake technische uitrusting van de wagen. intrekking rijbewijs en rijexamens, rijden onder invloed, verzekeringen, inbreuken op wegverkeersreglement; bekwaamheid tot sturen en verval van het recht; lading en overbelasting; emissiezone; verkeersagressie; rijvaardigheden en andere waarin wij u kunnen bijstaan.

Terug naar overzicht

Strafrecht

Geconfronteerd met het strafrecht is juridische bijstand van bij aanvang meer dan aangewezen.

Uw rechten dienen beschermd.

De advocaat zal met kennis van zaken inzage nemen in het strafdossier, contact nemen met de onderzoeksrechter en het parket, u bijstaan voor de rechtbank, bijstand bij verhoor (Salduz), ook wanneer u schade heeft geleden door een misdrijf of door burgerlijke partijstelling.

Wacht niet te lang, raadpleeg uw advocaat onmiddellijk.

Terug naar overzicht

Contractenrecht

Het opstellen van  burgerlijke en commerciële contracten als gevolg van gevoerde onderhandelingen,bijstand bij voorafgaandelijke negotiatie en keuze van soort contract.

Betwistingen in de uitvoering van contracten, afdwingbaarheid overeenkomstig gepaste procedures. Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.

Onder meer: IT-contracten, aannemings- en bouwcontracten, managementovereenkomsten, bewaargevingsovereenkomsten, kanscontracten, lastgeving.

Beëindiging en verbreking van contracten, vorderingen in schadevergoedingen.

Terug naar overzicht

Handels-, economisch- & ondernemingsrecht

Het overheidsingrijpen in het handelsverkeer.

Invorderingen en debiteurenbeheer, consumentenrecht, algemene factuurvoorwaarden, garanties, oneerlijke handelspraktijken en concurrentie, vordering tot staking, handelspand.

Mededingingsrecht, productaansprakelijkheid, handelsagentuur.

Terug naar overzicht

Insolventie & faillissementsrecht

De financiële moeilijkheden in de onderneming of ondernemer natuurlijke persoon. Mogelijke dreiging van faillissement en te nemen maatregelen, persoonlijk faillissement vennoten, de daaruit voortvloeiende aansprakelijheidsvorderingen o.m. bestuurdersaansprakelijkheden, burgerlijk- en strafrechtelijk.

Persoonlijke en zakelijke borgstelling, bevrijding en verschoonbaarheid, beroepsverbod.

Verweer tegen aanspraken van de curator. Verdediging rechten schuldeisers. Voorrechten bij schuldvorderingen. Eigendomsvoorbehoud. zie ook WCO.

Terug naar overzicht

WCO

Wettelijke voorzieningen bij financiële moeilijikheden ter vermijden van het faillissement. schorsen vorderingen tegen de onderneming.

Minnelijke regelingen, (geheime) akkoorden met schuldeisers, ondernemingsbemiddelaar, afdwingbare collectieve akkoorden. Herstructureringsplan, herleiding van schulden, stemming schuldeisers.

Overdracht onder gerechtelijk gezag.

Terug naar overzicht

Vereffening & verdeling

Wet voorrechten en hypotheken, uit onverdeeldheidtreding.

Rangregeling bij samenloop schuldeisers, notaris, gerechtsdeurwaarders en dividenduitkering bij faillissementen, ontbinding, vereffening en verdeling in vennootschappen en VZW.

Vereffening na echtscheiding.

Terug naar overzicht

Beslag & Executierecht

Beslag als bewarende maatregel. Tussenkomsten beslagrechter, omzetting bewarend beslag.

Dwangsommen, executie beslag, opheffing beslag, loonbeslag, revindicatieprocedures.

Minnelijke invordering schuldvorderingen via gerechtsdeurwaarder (nieuwe wet).

Pandrechten: burgerlijk en commercieel pand.

Terug naar overzicht

Schuldbemiddeling & collectieve schuldenregeling

Schuldenoverlast bij  niet-handelaar. Bescherming, aanstelling schuldbemiddelaar, herleiden van schulden, procedure Arbeidsrechtbank. Inkomstenanalyse, baten en lasten.

Intrekking schuldbemiddeling.

Terug naar overzicht

Bank- en kredietrecht

Advies bij vormen van krediet, waarborgen, onderpand, (financiële) zekerheidsstelling, leningen en hypotheken, medeschuldenaar en borgstelling, bevrijding.

(Onrechtmatige) opzegging kredieten, informatieverplichtingen, consumentenbescherming, leasing, factoring.

Uitwinning kredieten.

Terug naar overzicht

Vennootschaps- en verenigingsrecht

Diverse vennootschapsvormen, verenigingsrechten, VZW, statuten, bescherming vennoten, financieel plan.

Aandeelhoudersovereenkomsten, overdracht van aandelen, aansprakelijkheden leden van de vennootschap, aansprakelijkheden en ontslag bestuurders, misbruik vennootschapsgoederen, volstorting kapitaal, inbreng in natura, crowdfunding.

(Bijzondere) Algemene vergadering, controlerecht vennoten, Raad van Bestuur.

Fusie, overname, splitsing en ontbinding. Conflicten tussen aandeelhouders, uitsluiting en uittreding.

Terug naar overzicht

Huurrecht

Private huur en handelshuur, gezinswoning en handelspand, bijzondere termijnen handelshuur, opzeg, huurwaarborg, procedures vrederechter, huurschade en verbouwingswerken, aanstelling deskundige, onderhuur, overdracht en hernieuwing.

Indexatie en aanpassing huurprijs.

Terug naar overzicht

Vastgoedrecht

Onroerend eigendom, koop-verkoop, lijfrente, erfenis en schenking, verkrijging, verkrijgende verjaring, bewijzen, tegenstelbaarheid aan derden, eigendomsvoorbehoud en  revindicatie, overdracht van eigendom, mede-eigendom, syndicus,  nabuurschap, onverdeeldheid.

Aannemings- en bouwrecht, opstalrechten en vruchtgebruik, erfpacht.

Leegstand en verkrotting, schade aan eigendom, genotsderving.

Erfdienstbaarheden, onteigening.

Terug naar overzicht

Personen- en familierecht

Huwelijk, wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen, ontbinding, onderhoudsgelden, minderjarigen, meerderjarig beschermde personen, onbekwamen, onder bewind gestelde, afstamming en adoptie, erfrecht en schenkingen.

Terug naar overzicht