TARIEVEN

Tijdens een eerste consultatie nemen wij kennis van het voorliggend probleem en van de stukken die cliënt ons daarbij overhandigt.

Onderzocht dient daarbij te worden of ons kantoor de zaak kan aanvaarden of we kunnen optreden in volledige onafhankelijkheid bij gebreke aan strijdige belangen, welke middelen in rechte zouden dienen aangewend, welke de moeilijkheidsgraad is van het dossier en de complicaties daaraan verbonden, de ingeschatte duurtijd van procedures.

Op basis waarvan wij de cliënt de gepaste informatie kunnen verstrekken, inbegrepen de tarieven, erelonen en kosten die daarbij worden verondersteld.

Voor deze eerste consultatie worden geen erelonen aangerekend, tenzij de voorafgaandelijke studie van de overhandigde stukken aanleiding geven tot een voorgesteld forfaitair bedrag.

Behoudens andersluidende overeenkomst worden de erelonen berekend op basis van uurtarieven, in functie van complementaire factoren zoals de ervaring van de advocaat gelet op zijn anciënniteit aan de balie, zijn kennis van de specifieke materie en de aard en de omvang van het te behandelen dossier.

De kantoortarieven van de advocaten en medewerkers belopen aldus tussen 100,00 euro en 250,00 euro per uur.

De gepresteerde uren worden in detail verantwoord.

Een “No cure, no pay” is niet toegelaten. Er kan mogelijk een afzonderlijke  “succes fee” worden overeengekomen, bij dossiers die daartoe aanleiding geven.

Cliënt wordt uitgenodigd tot betaling van een provisie tot dekking van toekomstige prestaties en kosten. Daarnaast worden de geleverde prestaties en kosten periodiek (maandelijks) aangerekend met uitnodiging tot betaling.

Niet honorering van onze rekeningen geeft aanleiding tot opschorting, eventueel beëindiging van de werkzaamheden, ongeacht de proceduriële gevolgen daaraan mogelijk verbonden.

In principe worden de zaken toevertrouwd aan het kantoor. De cliënt is vrij in de keuze van de advocaat binnen het kantoor. De geraadpleegde advocaat is ertoe gehouden de cliënt te informeren over de meest aangewezen advocaat binnen het kantoor in functie van de aard van de zaak.

De cliënt dient er zich van bewust te zijn dat de zaken door het kantoor worden behandeld in overeenstemming met de gedragscode eigen aan de beroepsuitoefening van de advocaat.

Bij opgave van briefwisselingadres, of de gebeurlijke tussenkomst van door hem aangestelden, dient cliënt erop te waken dat daardoor de vertrouwelijkheid van de cliënt/advocaat relatie niet wordt verstoord.

De behandeling van de zaak veronderstelt het engagement van de cliënt. Hij dient beschikbaar te zijn om, op eerste verzoek, aanvullende informaties te verschaffen en gepast gevolg te geven aan onze verzoeken, gelet op de procedurele gevolgen daaraan gebeurlijk verbonden.

De burgerlijke verantwoordelijkheid van het kantoor en ieder van de advocaten is beperkt tot de verzekerde bedragen.