Opgelet
nieuwe vennootschapswetgeving

 

Op donderdag 28 februari 2019 keurde de Kamer het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goed. Het nieuwe wetboek bevat een grondige modernisering van het Belgische vennootschapsrecht. Na ondertekening door de Koning wordt dit wet en treedt deze in werking op 1 mei 2019.

Voor bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen voorziet de wetgever in een overgangsregeling. Het wetboek is op hen voor het eerst van toepassing vanaf 1 januari 2020. Evenwel kan besloten worden om de bepalingen toe te passen vóór 1 januari 2020. Deze beslissing vereist een statutenwijziging.

De statuten moeten in overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020, tenzij deze statutenwijziging voortvloeit uit de toepassing van het toegestane kapitaal, de uitoefening van inschrijvingsrechten of de conversie van converteerbare obligaties.

In ieder geval moeten de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met de bepalingen van het WVV in overeenstemming worden gebracht. De leden van het bestuursorgaan zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap, vereniging of stichting, of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.
1. De BVBA wordt hervormd tot de BV met zeer grote statutaire vrijheden

Wij kunnen u helpen met onder meer:

 • aanpassing statuten aan het feit dat een BV geen kapitaalvereiste meer zal kennen;
 • optimalisatie bestuurdersaansprakelijkheid, met plafonnering;
 • nieuwe mogelijkheden herorganisatie bestuur zelf: versteviging of verzwakking positie zaakvoerder ten aanzien van de vennoten;
 • versoepeling overdraagbaarheid aandelen;
 • introductie meervoudig stemrecht op het niveau van de algemene vergadering;
 • vernieuwde geschillenregeling tussen vennoten;
 • optimalisatie uitkering dividenden.

2. De NV wordt een gesofisticeerde samenwerkingsvorm

Ook hier kunnen wij u bijstaan voor bijvoorbeeld:

 • organisatie regels omtrent bestuur: monistisch, duaal of enige bestuurder;
 • optimalisatie met meervoudig stemrecht, stemrechtloze aandelen e.a.;
 • dubbel stemrecht in intra-group transacties of familiaal vermogensplanning;
 • aandeelhoudersovereenkomsten voor aantrekken financiële middelen met optimaal behoud controle vennootschap.

Ons team staat klaar voor al uw vragen!

Met vriendelijke groeten,

EVC Advocaten
Team